Konsekvenser med bergtäkt I Södra Härene del 2

Miljö - Paradissjön och Sågdammen är häckningsområden för fåglar. Exempelvis förflyttar sig tranor och sångsvan mellan dessa vatten. En del av strandskyddet går in i verksamhetsområdet. Hur tänkte man där? - Intilliggande våtmark kring Paradissjön finns biotopskyddat område (tallskog i våtmark) vilket är viktigt att bevara för vår mångfalds skull.

Konsekvenser med bergtäkt I Södra Härene:

Miljö

 • Paradissjön och Sågdammen är häckningsområden för fåglar. Exempelvis förflyttar sig tranor och sångsvan mellan dessa vatten. En del av strandskyddet går in i verksamhetsområdet. Hur tänkte man där?
 • Intilliggande våtmark kring Paradissjön finns biotopskyddat område (tallskog i våtmark) vilket är viktigt att bevara för vår mångfalds skull.
 • Stora gamla lövträd, eventuellt jätteträd som varit orörda under väldigt lång tid finns i den norra och västra delen av Sågdammen. Detta område är viktigt att vara väldigt aktsam om. Här kan det mycket väl finnas salamandrar på land.
 • Utredningen har bara gjort mätningar av DNA i vattensamlingar, inte på land.
 • Sprängningar på 10 ton planeras.
 • Knackningar av stora bergsblock av grävmaskin
 • Ljud från bergkross medförande damm, risker för vibrationsskador och minskat vindfång då Klevaberget avskogas.
 • Dättern är ett naturområde där Nossan mynnar ut i Vänern. Det är skyddat eftersom det är en viktig plats för fåglar. Natura 2000 är namnet för skyddade naturområden inom Europa. Det är områden som har skydd enligt lag. Där kan man inte bygga eller förändra något – det ska vara som det är. Så om det sker ett utsläpp i ett sådant område som Nossan, mindre än 1 km från bergtäktsområdet, så kommer ex den rödlistade fiskarten asp att bli påverkad av detta. Nossan sågs tidigare som en av Sveriges mest artrika åar. Ett utsläpp av kemikalier från bergtäktsproduktion riskerar därmed att läcka ut i ett natura 2000-område och ge stora konsekvenser.
 • Lärkemossen – också ett Natura 2000 reservat – ligger på bara 5 km från tänkta bergtäkten. Hur kommer det att påverkas av explosioner, krossning och asfaltproduktion? Svårt att förutse men viktigt att tänka på.
 • Vi behöver inte förse andra delar i norra länet med asfalt och bergkross då det redan finns bergtäkter där. Så expansivt växer inte Vårgårda, att vi behöver ha egen bergtäkt av detta format under 30 års tid (500 000 ton berg varje år!).
 • Enligt nationella riktlinjer bör våra grustäkter användas med sparsamhet då de utgör spår från istiden och innebär en viktig resurs för filtrering av vårt grundvatten.
 • Hydrologisk undersökning har gjorts men den är väldigt svårbegriplig för icke sakkunniga. Vi oroar oss för hur planerad sänkning av grundvatten kommer att påverka våra brunnar och vattendrag.
 • Hur kommer deponi av enärt avfall att påverka (varken löses upp, brinner, reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något sätt)?
 • Tänkbart utsläpp av radon? Nämns ej i utredning.
 • En täkt i planerat område motverkar/hindrar vidare expansion norr om Vårgårda – vem vill bygga hus i närheten av en trafikfarlig väg eller intill en bergtäkt?

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *