Södra Härene

en kulturhistorisk guldskatt

Att lägga om gamla E20 runt Södra Härene - som är en kulturmiljö av riksintresse - var ett lysande drag. Det skyddar områdets rika kultur- och naturvärde, ger lugn och ro och möjliggör ett återställande av det historiska landskapet och upplevelsen av detta. Det var alltså bara det första steget för att möjliggöra att Södra Härene kan leva upp till sin potential.

Södra Härene innehåller en oöverträffad mängd historiska monument, många av dem synliga ovan jord: 

  • Jättakullens hällkista - den största hällkistan i hela Skandinavien , 4000 år gammal
  • Ett slagfält där en massiv konflikt mellan danskar och svenskar utkämpades på 1600-talet
  • Stenen där den svenske kungen enligt legenden satt och såg sin armé slåss
  • Lundskullens gravfält med gravar från både stenåldern och järnåldern
  • En karismatisk kyrkoruin
  • En nationalromantisk kyrka från 1909-10 ritad av arkitekten Gustaf Arméen (vars dörrar är från gamla kyrkan och sägs vara från 1200-talet)
  • Godegårdens hällristningar som föreställer fötter av alla storlekar, daterade till yngre stenåldern och bronsåldern


Västergötland, och särskilt den här regionen, är så pass speciell att arkeologiska fynd härifrån gör att vi måste skriva om historien och detta sker just nu, just här! Nya arkeologiska undersökningar visade på resterna av fyra nya torp och två nya hällristningar, i utkanten av det blivande verksamhetsområdet.

Västra Götalandsregionen beskriver det så här(Länk till hela artikeln):

“För den historiskt intresserade är Vårgårda en veritabel guldskatt. Kommunen är mycket fornlämningsrik, här finns bland annat ett större antal hällkistor och domarringar men också milstenar, stenvalvsbroar och väghållningsstenar. På flera håll finns välbevarade jordbrukslandskap med ståtliga stenmurar, fornåkrar och andra odlingsspår från gångna tider.”

Säteri Ribbingsberg

Verksamhetsområdet ligger bara 300 meter från Ribbingsbergs säteri och området är en viktig del av det anrika godsets landskap och siktlinjer. Denna säterimiljö har anor från 1600-talet med höga kulturvärden. Gården är belägen i det öppna odlingslandskapet. Allén upp till gården är ett viktigt element i miljön och är väl synlig från E20. Allén har ett högt naturvärde, ett påtagligt värde som biotop, och omfattas liksom det intilliggande diket av generellt biotopskydd. Anläggningens äldsta delar med bostads- och jordbruksbebyggelse, dammar, alléer och torpanläggningar är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. Svenska kungar brukade besöka Ribbingsbergs och säteriet är en av de få bevarade högreståndsmiljöerna i trakten. Etableringen av den planerade bergtäkten på säteriet Ribbingsbergs ägor kommer att medföra oåterkallelig förstörelse.

E20 och upplevelsen av riksintresseområdet

Att lägga om E20 runt Södra Härene sågs som det bästa alternativet när Trafikverket började renovera motorvägen. Deras preliminära miljökonsekvensbeskrivning säger följande: ”Positiva konsekvenser för friluftsliv och rekreation är att gång- och cykelmöjligheterna längs och i anslutning till befintlig E20 blir större i och med den blir lokalväg och att trafiken därmed kommer att minska. De kulturhistoriska avtrycken i riksintresseområdet Södra Härene förbättras med utbyggnadsalternativet. Att E20 blir lokalväg medför att påverkan i form av buller och barriär blir mindre än med befintlig väg och att upplevelsevärden och samband kopplade till riksintresset, såsom Jättakullen och kyrkoruinen, stärks. Sammantaget ger det postivia konsekvenser för riksintresseområdet" (preliminär miljökonsekvensbeskrivning Trafikverket E20 Vårgårda-Vara). Det är klart att en hårt trafikerad väg mellan Fötene och Ribbingsberg ses som oönskad. Varför ska ett företag som Veidekke tillåtas att helt enkelt ignorera värdet som vi alla ser och uppskattar?

Tung trafik i

riksintresseområde? 

De tunga lastbilarna med berg kommer att köra rakt igenom ett område där människor har levt sina liv i tusentals år. Till exempel har människor gått över Nossan i hundratals år runt Broholmen, där stenbron från 1800-talet fortfarande är i perfekt skick. Dess närmaste omgivning är av riksintresse eftersom det är en av få områden i hela Sverige där karaktären av den tidiga 1900-tals bebyggelsen bevarats så väl. Här finns bland annat en kvarnmiljö från 1910-talet med kvarn, mjölnarbostad samt en före detta lanthandel. Äspekroken 1:5 är en välbevarad gårdsanläggning med bebyggelse från sekelskiftet 1900. Denna rapport från Vårgårda kommun innehåller mer detaljerad information (sidor 149-157).