Bergtäkt Ribbingsberg, NEJ TACK!

Rödlistade arter, explosioner, buller, vibrationer, ökad tung trafik, miljöpåverkan, sämre boendemiljö, värdeminskning

Större & mindre vattensalamander

Fridlyst art

Denna typ av salamander är fridlyst i Sverige och tillhör listan på strikt skyddade arter i hela EU. Direktiven säger att salamandern har den starkare typen av skydd, vilket i sin tur innebär att miljön den lever i måste skyddas.

Länsstyrelsen Östergötland yttrade sig om täkten i Dömestorp:

"-Inte lämpligt lokaliserad!"

Ur texten:


För det fall mark- och miljödomstolen bedömer att den planerade täktverksamheten innebär en sådan påverkan på större vattensalamander att dispens från artskyddsförordningen krävs anser Länsstyrelsen, med hänvisning till 2 kap. 6 § miljöbalken, att täkten inte är lämpligt lokaliserad och att det på befintligt underlag inte finns förutsättningar att medge dispens från artskyddsförordningen. Länsstyrelsen delar inte sökandens bedömning att det kan anses vara visat att det inte finns någon annan lämplig lösning.

Vad kan vi göra?!

Skicka din synpunkter och oro till Enrecon för att stoppa täkten. Skriva på namninsamlingen eller gå med i facebookgruppen. Dela med dig av eventuella kontakter eller liknande som kan hjälpa till att underöka området. Allt stöd är uppskattat.

Sänd synpunkter senast fredag 9:e juni till: 

(e-post) ribbingsberg@enrecon.se

Stoppa bergtäkten Ribbingsberg

Kraftig miljöpåverkan, förintelse av rödlistade djur och växter, ljudstörningar av borrning, stenkross och sprängingar, nej tack!

Lukt Asfaltsproduktion dygnet runt, minskat fastighetsvärde i hela omgivningen och kraftigt ökad trafik med tunga fordon genom bygd klassad som riksintresse för kulturmiljövården. Detta är några få följder av ett verksamhetsområde på 95 ha i Ribbingsberg, i Vårgårda och Essunga kommuner i Västra Götaland. Detta skulle bli en av Sveriges STÖRSTA bergtäkter!


Bergtäkten skulle gränsa direkt till Södra Härene, en unikt kulturområde av riksintresse. Denna fornlämningsmiljö från alla förhistoriska skeden omfattar bland annat Sveriges största hällkista, Ribbingsbergs säteri och Lundskullens gravfält. En bergtäkt och mycket tung trafik igenom Södra Härene skulle förstöra landskapet.

Läs hela inlägget här!

EXPLOSIONER,

STENKROSS

En bergtäkt kommer att skapa sprängningar med upp till 10.000 kg sprängmedel som kommer skapa ljudstörningar, vibrationer och stötvågor. Även borrning med risk att påverka grundvattnets nivåer och kvalitet och kraftiga ljudstörningar via stenkross är att vänta.

VÄRDEMINSKNING

De allra flesta har valt att investera i sitt stadsnära men lantliga boende och ser sitt val som en trygg plats och som en investering för framtiden. En bergtäkt kommer kraftigt påverka närområdets fastighetsvärdevärde negativt, både direkt och genom minskad efterfrågan över tid.

NATUREN

 • Stor och liten vattensalamander finns i utkanten av området som är på 95 ha
 • Flertal rödlistade fågelarter
 • Paradissjön och Sågdammen är ett häckningsområde för fåglar. Exempelvis förflyttar sig tranor och sångsvan mellan dessa vatten. 
 • Intilliggande våtmarker med biotopskyddade områden (tallskog i våtmark och ädelskog, några riktigt gamla ekar) finns inom eller i utkanten av verksamhetsområdet.
 • Vi vet att det finns fladdermöss i området men det har inte gjorts inventering på detta, inte heller för mossor, insekter eller lavar inom tänkt område.
 • Hydrologisk undersökning har gjorts men den är väldigt svårbegriplig för icke sakkunniga. Vi oroar oss för hur planerad sänkning av grundvatten kommer att påverka våra brunnar, vattendrag och hur Nossans vatten kommer att påverkas på sin väg mot Dättern (Natura 2000!) i Vänern. 
 • Lärkemossen - också ett Natura 2000 reservat - ligger bara 5 km från den tilltänkta bergtäkten. Hur kommer det att påverkas av explosioner, krossning och asfaltproduktion?


Dättern är ett naturområde inom Vänern. Det är där som Nossan rinner ut i Vänern. Det är skyddat eftersom det är ett viktigt plats för fåglar. Natura 2000 är namnet för naturområden inom Europa.

Veidekke Industri AB avser att ansöka om tillstånd för täkt av berg, deponi för inert avfall, mekanisk bearbetning av avfall samt asfaltsproduktion enligt 9 kap. miljöbalken inom fastigheterna Ribbingsberg 1:1 i Vårgårda kommun och Heden 1:5 och Heden 2:1 i Essunga kommun.

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen, senast den 9 juni 2023, till ribbingsberg@enrecon.se alternativt per post till ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

Nyheter

Här finner ni senaste nyheterna kring arbetet för att stoppa bergtäkten i Ribbingsberg.

Stoppa bergtäkt Ribbingsberg i media
Under tiden som vi har jobbat med att ringa kommuner, länsstyrelsen, naturvårdsverk, fältbiologer, politiker, geologer m.m så har vi även blivit intervjuade kring varför vi gör det vi gör. Här är några av de olika tidningar och radio som uppmärksammat vår kamp mot bergtäkten. Tack alla som kämpar tillsammans.
Kartor över fornminnen, områden med skyddade arter etc.
Här kan ni se en samling av bilder med kartor där man kan se just vart det finns skyddade arter, fornlämningar, m.m inom den tänkta bergtäkten.
Tack alla som kom och deltog i vårt möte.
Onsdagen den 7:e juni kallade vi till möte för att samla våra krafter och dela den information som vi lyckats få ihop för att upplysa om det aktuella läget. Vi är oerhört tacksamma för uppslutningen och deltagandet av alla som var på plats. Nu fortsätter arbetet tillsammans och nu med nya personer som tillför ny energi för att stoppa den planerade bergtäkten på Ribbingsberg. Tack
Konsekvenser med bergtäkt I Södra Härene del 2
Miljö - Paradissjön och Sågdammen är häckningsområden för fåglar. Exempelvis förflyttar sig tranor och sångsvan mellan dessa vatten. En del av strandskyddet går in i verksamhetsområdet. Hur tänkte man där? - Intilliggande våtmark kring Paradissjön finns biotopskyddat område (tallskog i våtmark) vilket är viktigt att bevara för vår mångfalds skull.
Konsekvenser av bergtäkt i S. Härene del 1
Trafik, turism och rekreation °Vårgårda kommun och Västergötlands län har möjlighet till ökad turism ut till Södra Härene om det inte blir en bergtäkt. Med de historiskt intressanta möjligheterna där, med dess placering (lätt att ta sig hit) och med dess lugn på en lågt trafikerad väg, så finns goda möjligheter att skapa bra cykelleder åt skolor, föreningar, turister och liknande. Men bara om det inte blir en bergtäkt. Ungdomar och cyklister
Nu är vi igång!
Vi har haft möte, satt igång namninsamling, startat en facebook grupp och en hemsida är redan uppe. Att vi på så kort tid har lyckats mobilisera oss och visa att vi inte är i samtycke till att det blir en bergtäkt i Ribbings berg är ett tydligt tecken att vi är många som bryr oss om vår ort, natur och boende i området. Tack för allas engagemang och arbete! kom ihåg att sprida ordet på sociala medier och till nära och kära, alla namn vi kan få till insamlingen är viktigt! Här är länken

SKADLIGT VATTEN

Det är nästintill omöjligt att förutse all den miljöpåverkan en täkt kommer att skapa. Explosioner kan skapa kontaminering av grundvattnet i form av t ex spridning av kadmium, bly, kvicksilver och arsenik. Vattenavrinning med rester av sprängmedel och höga mängder salt, som används för att minska damm, kan skapa stora problem i närliggande vattendrag.

Naturskyddsföreningen Alvesta gjorde en utredning och ett uttlåtande om täktverksamhet i Engaholm. Där yrkade dom om avslag för täkten. Här kan du läsa hela deras utlåtande.

Några VIKTIGA saker ni kan göra:

 • Skriv under namninsamlingen: Stoppa Bergtäkt Ribbingsberg - Skrivunder.com
 • Dela den här gruppen och namninsamlingen på Facebook, Instagram och Whats-app
 • Skicka gruppen och namninsamlingen till era vänner och familj
 • Skicka in era invändningar, synpunkter och oro på samrådet till Veidekke AB’s ombud. Ju fler vi är som skriver till Enrecon desto större möjlighet att stoppa täkten. Sänd synpunkter senast fredag 9e juni 2023: (e-post) ribbingsberg@enrecon.se, (post) ENRECON AB, Hulda Mellgrens gata 2, 421 32 Västra Frölunda
 • Skriftliga synpunkter är säkrast då de ej går att misstolka. Inkomna synpunkter kommer att biläggas ansökan, vilken också blir offentlig handling.

Hur ser det ut och låter på en bergtäkt?