Konsekvenser med bergtäkt I Södra Härene del 2

Miljö - Paradissjön och Sågdammen är häckningsområden för fåglar. Exempelvis förflyttar sig tranor och sångsvan mellan dessa vatten. En del av strandskyddet går in i verksamhetsområdet. Hur tänkte man där? - Intilliggande våtmark kring Paradissjön finns biotopskyddat område (tallskog i våtmark) vilket är viktigt att bevara för vår mångfalds skull.